Suuri Sota 19 sivu 03

Suuri Sota 19
1972
Monte Cassino

sivu 3