Hans G. Kresse
3.12.1921 - 12.3.1992
Hollanti

Lehden nimi
Punanahka 01
Punanahka 01 sivu 02
Punanahka 01 sivu 03
Punanahka 01 takakansi
Punanahka 02
Punanahka 02 sivu 03
Punanahka 03
Punanahka 03 sivu 03
Punanahka 04
Punanahka 04 sivu 03
Punanahka 05
Punanahka 05 sivu 03
Punanahka 06
Punanahka 06 sivu 03
Punanahka 07
Punanahka 08
Punanahka 09