Sal Trapani
Salvatore A.Trapani
1927 - 1999
USA

Lehden nimi
Shokki 1975 13 sivu 23
Shokki 1976 02 sivu 35