Helmer Karju
Mo Nobody

Lehden nimi
Jymy 1974 01 sivu 26
Jymy 1974 03 sivu 42
Jymy 1974 04 sivu 41