Samuli

Lehden nimi
Yliveto 1955 20-21
Yliveto 1955 22-23