Osprey Combat Aircraft 020

Osprey Combat Aircraft 20
2000

TBD Devastator Units
of the US Navy
Kansi: Iain Wyllie